1- شناخت نيازهاي واقعي سازمان و يا بخشي که قرار است پروژه اي در آن انجام شود. 2- جمع آوري اطلاعات دقيق بر اساس مشکلات واقعي و نيازهاي کاربران 3- دستيابي به تخمين درستي از هزينه و زمان مورد نياز براي پروژه 4- امکان مقايسه شرکت هاي مختلف ارائه دهنده خدمات مشابه 5- کمک به برنامه ريزي و تصميم گيري دقيق و آگاهانه 6- کاهش شکايت هاي احتمالي مجريان و کارفرمايان 7- کمک به تنظيم دقيق قرداد 8- فراهم شدن امکان دريافت پيشنهاد هاي تکميلي و راه حلهاي جديد براي اجراي بهتر پروژه 9- افزايش توان مدير پروژه