نرم افزار حسابداري سازماني

نرم افزار حسابداري سازماني | شرکت طراحي سايت بهپردازن

(نرم افزار يکپارچه مالي و اداري با رويکرد ERP) نرم افزار حسابداري بهپردازان استار به شکلي طراحي شده که مي تواند با مدلهاي مختلف حسابداري اعم از موسسات تجاري، خدماتي، پيمانکاري، توليدي و دولتي تطبيق يابد و کسب و کارها با اندازه هاي مختلف اجرا شود.