·        تبليغات گسترده : تبليغات به صورت اصولي و عرفي مانند چاپ تراکت ، کاتالوگ و ارائه به مشتريان ، تبليغات رسانه اي مانند تبليغات تلويزيوني ، روزنامه اي و ساير رسانه ها .

·        تبليغات در ساير سايت هاي پر بازديد کننده .

·        خريد لينک از سايت هاي موفق که فروشنده اين گونه خدمات هستند .

·        کار بر روي سئو سايت (SEO) (Search Engine Optimization)