حريم خصوصي جسماني[ويرايش] حريم خصوصي جسماني را مي‌توان جلوگيري فردي مزاحم از وارد شدن به خلوت فردي ديگر تعريف نمود.[?] حريم خصوصي اطلاعاتي[ويرايش] حريم خصوصي اطلاعاتي يا داده‌اي (يا حفاظت داده‌ها)، رابطه‌اي است بين جمع‌آوري و توزيع داده‌ها، تکنولوژي، انتظار عمومي از حريم خصوصي و مسائل قانوني و سياسي در ارتباط با آنها. نگراني‌ها در مورد حريم خصوصي، در هنگام جمع‌آوري و نگهداري به صورت ديجيتال يا غير ديجيتال داده‌ها و اطلاعاتي که فردي را به صورت خاص بازشناساند، خود را نشان مي‌دهد. ريشه و اساس مشکل حريم خصوصي مربوط به افشاگري نامناسب و بدون کنترل داده‌هاي شخصي است. مشکلات حريم خصوصي اطلاعاتي در حقيقت مربوط به منابع مختلف و متنوع داده‌ها و اطلاعات مي‌باشد. از جمله آن منابع مي‌توان به موارد زير اشاره کرد: بايگاني پزشکي (بايگاني اطلاعات مربوط به سلامت اشخاص) بايگاني جرايم خانه و بايگاني جغرافيايي نژاد و قوميت‌ها سرويس‌هاي مربوط به موقعيت مکاني و موارد ديگر