در هنگام ايجاد تغيير در رجيستري ويندوز، اگر چيزي را به اشتباه پاک کنيد يا تنظيمات نامناسبي را وارد کنيد، ممکن است باعث ايجاد اختلال در عملکرد ويندوز شويد.

يک راه امن و مناسب براي ويرايش رجيستري اين است که قبل از ايجاد تغييرات مورد نظر، از بخش مورد نظرتان در رجيستري پشتيبان تهيه کنيد. سپس اگر تغييرات نادرستي اعمال کرده باشيد، مي توانيد رجيستري را به حالتي برگردانيد که از آن پشتيبان تهيه کرده بوديد.

گزينه File/Export اين امکان را فراهم مي کند که بتوانيد تمام يا بخشي از رجيستري را با فرمت هاي مختلفي ذخيره کنيد.

بهترين فرمت، قبل از ويرايش رجيستري، فرمت کندو است. اين گزينه، تصوير دودويي بخش انتخاب شده رجيستري را ذخيره مي کند. فايل حاصله را نمي توانيد بخوانيد، اما اگر بخواهيد کليدهايي را بازيابي کنيد که با آنها کار کرديد، مي توانيد اطمينان داشته باشيد که اين فرمت، کارش را به درستي انجام ميدهد.

براي صادر کردن کندوي رجيستري، در قاب سمت چپ ويراستار رجيستري، کليدي را انتخاب کنيد و سپس گزينه File/Export را انتخاب کنيد.
در بخش Save as type ، گزينه Registry Hive Files را انتخاب کنيد. فايلهاي حاصل حاوي کليد انتخاب شده و تمام کليدهاي فرعي و مقادير آن خواهد بود.

(دقت کنيد که کل رجيستري را نمي توانيد به عنوان فايل کندو ذخيره کنيد)

اگر به کندوي صادر شده نياز داشتيد و خواستيد آن را بازيابي نماييد، کليد آنرا در قاب سمت چپ ويراستار رجيستري انتخاب کنيد، گزينه File/Import را انتخاب کنيد و سپس فايل را مشخص نماييد. پيامي صادر مي شود که مي گويد اين عمل موجب جايگزيني کليد فعلي و تمام کليدهاي فرعي آن ميشود. پس از حصول اطمينان OK را کليک کنيد.

به عنوان روش ديگري براي ذخيره و بازيابي فايل هاي کندو، مي توانيد فايلهاي reg. را ذخيره و بازيايي کنيد. اگر نمي خواهيد مقادير يا کليدهاي فرعي جديدي به اين بخش از رجيستري اضافه کنيد، اين روش مناسب است. اگر داده اي را اضافه کنيد، با وارد کردن فايل reg. ويرايش نشده اي که قبل از اضافه کردن داده جديد ذخيره کرده بوديد، داده جديد حذف نمي شود. اين نوع بازيابي داده هاي موجود را به حالت قبلي بر مي گرداند ولي داده اي را که الان اضافه کرديد تغيير نمي دهد.