بااين قابليت جديد مي توانيدچک کردن ايميلها،ترجمه کردن کلمات و غيره ر از وبسايتي به سايت ديگر فقط با چند کليک کوچک روي موس انجام دهيد.هرروز ميتوانيد وبگردي خودرابطور کامل و سريعتر از هميشه با ويژگي شتابدهنده جديد مرورگر انجام دهيد.