با توجه به نياز خود ، ميتوان از جي کوئري هاي مختلف استفاده کرد . در حال حاضر از سه نوع کتابخانه جي کوئري استفاده مي کنيم :

?-     کتابخانه Jquery که عموم از اين کتابخانه استفاده مي کنند . اين کتابخانه را مي توانيد از سايت www.jquery.com دانلود کنيد و در سايت خود استفاده کنيد .

?-     کتابخانه jquery-ui که برخي افراد از آن استفاده مي کنند . اين کتابخانه را مي توانيد از سايت http://jqueryui.com  دانلود کنيد و در سايت خود استفاده کنيد .

?-     کتابخانه  jquery mobile که براي موبايل و انواع smartphone استفاده مي شود . اين فريم ورک و کتابخانه را مي توانيد از http://jquerymobile.com دريافت نماييد .