>> نمايش درون مالتي مديا به صورت پخش بعد از کليک روي يکي از منوها و تمام صفحه
>> نمايش چند فيلم در يک پنجره نمايش و کنترل فيلم که با يک کليک روي نام هر فيلم درپنجره کنار آن نمايش مي يابد.

>> نمايش فايلهاي تصوير مالتي مديا از بيرون در نمايش مي توان روي فيلم يا بيرون آن کنترل هاي پخشو پيمايش فيلم را قرار داد در صورت درخواست مشتريCodec فيلم همراه آن حمل مي شود ; يعني براي ديدن فيلم نيازي به نصب نرم افزار پخش کننده نيست.

ساخت مالتي مديا