اطلاعاتي که از طريق وب در اختيار کاربران قرار ميگيرند، ميتوانند شامل متن ساده، صورت، تصوير و فيلم ( MultiMedia ) باشد.

نمايش صوت، تصوير و فيلم ازنظر روانشناسي تاثيرات بسيار عميق تري روي کاربر دارند، به همين دليل يکي از مهمترين راه هاي جذب مخاطب، استفاده عناصر چندرسانه اي ( MultiMedia ) در صفحات وب است.

ساخت مالتي مديا