مالتي مديا ها در نرم افزارهايي که خاصيت صدا و يا انيميشن جزو قسمت هاي تشکيل دهنده آنهاست استفاده مي گردد. بيشترين کاربرد مالتي مديا ها در بازيهاي رايانه اي مي باشد که امروزه بازار اين نرم افزارها به دليل گسترش و توسعه مالتي مديا و استفاده از آنها رونق يافته و کيفيت ارائه آنها را نيز بالا برده است.

ساخت مالتي مديا

 فعاليت شرکت نرم افزاري