شركت ميكروسافت ، ASP را با سومين نسخه llS معرفي كرد . با اين كار ، سرويس دهنده اي با محتواي ثابت و ايستا به يك سرويس دهنده با محتواي پويا و تأثير پذير تبديل شد .
مهمترين كار llS ، سرويس دادن به صفحات HTML استاندارد است .
هنگامي كه كسي نياز به يك صفحه وب داشته باشد ، از سرويس دهنده llS استفاده مي كند و آن فايل ثابت HTML را از حافظه به دست مي آورد و به مرورگر مشخص مي فرستد .
llS از ديگر سرويس دهنده هاي وب جدا است . مهم ترين هدف سرويس دهنده وب ، سرويس دهي به فايل HTML هاي است .
سرويس دادن به فايل هاي HTML با گام هاي زير پيموده مي شود :
? ـ يك كاربر ، نشاني اينترنتي فايل HTML ي كه مي خواهد را درون خط نشاني مي نويسد و با فشردن كليد Enter اين درخواست را مي فرستد .
? ـ مرورگر اين درخواست را براي يك سرويس دهده وب مانند llS مي فرستد .
? ـ سرويس دهنده وب در خواست را دريافت مي كند و تشخيص ميدهد كه يك فايل HTML درخواست شده است ، زير پسوند HTM يا HTML دارد .
? ـ سرويس دهنده وب آن فايل را از ديسك يا حافظه دريافت كرده ، براي مرورگر مي فرستد .
? ـ فايل HTML توسط مرورگر شخصي ترجمه و تعبير مي شود و نتيجه در پنجره مرورگر نمايش داده مي شود .
البته اين فرايند ها اندكي پيچيده تر هستند ، اما اين گام ها كاركرد بخش به بخش يك سرويس دهنده وب را نشان مي دهند . يك سرويس دهنده ، درخواست را از فايل هاي ويژه مي گيرد و با به دست آوردن آن فايل از يك سخت افزار يا حافظه و فرستادن آن فايل ، پاسخ مي دهد .
ASP دگرگوني هايي بسيار را از پي آورد و افزون بر اينكه llS مي تواند بر سرويس HTML ايستا به كار مي رود ، انجام خدمات HTML پويا و تأثير پذير به همان خوبي گذشته نيز بر مي آيد . با به كارگيري ASP مي توان صفحاي با محتواي تازه براي پاسخگويي به درخواست هاي كاربر پديد آورد .
يك ASP با يك فايل HTML عادي تفاوتي بسيار دارد . يك فايل HTML عادي بدون پردازش به مرور گر فرستاده مي شود . در يك فايل HTML ، نخست بايد همه دستورها اجرا شوند تا يك صفحه HTML را به وجود آيد . ASP در بيشتر موارد به صورت كامل مانند يك HTML معمولي كار مي كند ، تنها فرقي كه دارد اين است كه پسوند آن به جاي htm به asp دگرگون شده است.
هنگامي كه درخواستي براي بدست آوردن يك ASP به وجود مي آيد ، مرور گر يك صفحه HTML عادي دريافت مي كند و همين امر موجب سازگاري ASP با تمام مرورگر ها مي شود .