جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : Blue_Rey چه نوع تکنولوژي ميباشد؟ :

شرح : درحاليكه تكنولوژي هاي ديسك هاي نوري كنوني نظيرDVD, DVD RW, DVD-RAM براي خواندن و نوشتن داده ها وابسته به نور قرمز هستند، اين فرمت جديد از ليزر آبي استفاده ميكند. براي همين نام اشعه آبي را به خود گرفته است. با وجود انواع مختلف ليزرهاي ديگر، اين نوع ليزر قابليت تطبيق با انواع قديميDVD, CD را دارد. منفعت استفاده از ليزر آبي 405 نانومتري نسبت به ليزر قرمز 650 نانومتري، كوتاهتر بودن طول موج آن است كه باعث ميشود در يك نقطه خاص دقت بيشتر به عمل بياورد. به همين دليل ميتوان اطلاعات را بهتر فشرده كرد و در مكان كوچكتري ذخيره نمود.در نتيجه امكان جاي دادن اطلاعات بيشتري در يك DVDيا CDبا همان سايز قبلي وجود دارد. مسئله اخير و تغير روزنه عددي 0.85آن چيزي است كه باعث شده ظرفيت اين ديسكها تا 25Gيا 50GB  بالا رود.