حملات ضد يک‌پارچگي داده‌ها چيست؟

حملات ضد يک‌پارچگي داده‌ها چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

در اين حملات، هکرها فريم‌هاي جعلي کنترل، مديريت و ديتا را تحت يک شبکه‌ي وايرلس ارسال مي‌کنند تا ديوايس‌هاي وايرلس را از مسير خود منحرف نمايند. اين نوع حملات زمينه ساز حملاتي چون DoS مي‌باشد.
  • تزريق فريم ديتا
ارسال فريم‌هاي 802.11 که با استفاده از ابزاري چون Airpwn صورت مي‌پذيرد.
  • تزريق WEP
ارسال کليدهاي رمزنگاري جعلي WEP که با ابزاري مانند WEP Cracking + Injection tools انجام مي‌شود.
  • پخش ديتا
رکورد و ضبط فريم‌هاي 802.11 براي ارسال در زمان‌هاي ديگر که با ابزاري مانند Capture + Injection tools انجام مي‌شود.
  • حملات پخش IV
جريان کليد با ارسال پيام رمز نشده، مشتق مي‌شود.
  • حملات Bit-Flipping
فريم را رکورد کرده، Data payload را مقداري جابه‌جا نموده، ICV (مقدار CRC يا چک سام) را ويرايش کرده و براي کاربر ارسال مي‌کند.
  • Extensible AP Replay
پروتکل هاي توسعه پذير احراز هويت 802.1x (مانند EAP) را رکورد کرده و در در زمان ديگري پخش ميکند.
RADIUS Replay
قبول دسترسي و يا پيام‌هاي تائيد هويت نشده در RADIUS را رکورد کرده و در زمان‌هاي ديگري از آن استفاده مي‌کند.
  • ويروس‌هاي شبکه‌ي وايرلس
ويروس‌ها تا حد زيادي اثر مخرب خودشان را در شبکه‌ي وايرلس بجا مي‌گذارند. اين موضوع به هکر اين اجازه را مي‌دهد تا از راه‌هاي بسيار ساده به اکسس پوينت حمله نمايد.