ارتباط منابع انساني با نرم افزاري

ارتباط منابع انساني با نرم افزاري | شرکت طراحي سايت بهپردازن

 سيستمهاي نرم افزاري که از فرآيندهاي جذب، استخدام، آموزش، ارزيابي و نظام هاي انگيزشي کارکنان و قوانين جاري مرتبط با روابط سازمان و پرسنل پيشتيباني مي کنند به عنوان سيستمهاي مديريت منابع انساني شناخته مي شوند. زير سيستمهاي اصلي مديريت منابع انساني عبارتند از:
?- سيستم جذب و استخدام
?- سيستم کارگزيني و صدور احکام
?- سيستم کنترل و محاسبه کارکرد
?- سيستم محاسبه و پرداخت حقوق و مزايا
?- سيستم ارزيابي عملکرد کارکنان
?- سيستم رفاه و درمان
?- سيستم آموزش
?- سيستم امور بازنشستگان

 فعاليت شرکت نرم افزاري