تا اينجاي کار شما مشغول کسب تجربه و افزايش سطح توانايي هاي فردي خودت بودي اما وقت اون رسيده است که به پروژه هاي بزرگتر فکر کني و توي کارهاي گروهي شرکت کني.