جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : قابليت پنهان گوگل :

شرح : هيچکسي پوشيده نيست که گوگل از برترين جستجوگر هاي اين دنياي بزرگه و هميشه از گزينه هاي اصلي براي جستجوکردن به شمار مي آيد .گوگل علاوه بر مشخصاتي که عموم از اونها استفاده ميکنند،ترفند ها و ويژگي هاي پنهاني دارد که ما ميخواهيم ? تا از آن ها را براي شما بيان کنيم. ...


آب و هواي شهر هاي مختلف با گوگل
اين يکي از جالب ترين ويژگي هاي پنهان گوگل است .شما با استفاده از اين خاصيت مي توانيد با جستجوي عبارتweather tehran درجه و آب و هواي شهر تهران رو ببينيد.

براي صورت کلي بايد عبارت زير رو جستجو کنيد:
Weather {نام شهر}

ماشين حساب گوگلي
کارهاي ساده:

کارهاي پيشرفته:


گرفتن اطلاعات براي سايت هاي مختلف

info:{آدرس}


تبديل واحد پول با گوگل

{واحد دوم} in {واحد اول}

اطلاعات درباره يک کلمه

define: {کلمه}

ساعت يک شهر

time {نام شهر}

ديدن نقشه يک شهر يا کشور