TTL چيست؟

تصور کنيد هر وقت شخصي آدرس مقصد خود را در خيابان گم کند بدون وقفه اينور و آنور شهر را در به در به دنبال آدرس بگردد و آدرس مقصد را پيدا نکند،

مقدمه

تصور کنيد هر وقت شخصي آدرس مقصد خود رادر خيابان گم کند بدون وقفه اينور و آنور شهر را در به در به دنبال آدرس بگردد وآدرس مقصد را پيدا نکند، هر روز هم تعدادي از اين افراد به شهر اضافه شوند و بهشکلي شود که در انتهاي سال متوجه شويم که هزاران نفر در شهر هستند که به دنبالپيدا کردن آدرس‌هاي اشتباه و يا غيرمعتبر هستند. اين باعث مي‌شود که شهر به مرور زمانچه صبح و چه شب شلوغ شود و اين افراد باعث به وجود آمدن ترافيک‌هاي سنگين در شهر وايجاد مزاحمت براي سايرين شوند. در همين حين تصور کنيد که يک قانون در مجلس تصويبمي‌شود که بر طبق آن اشخاصي که آدرسي را گم کرده‌اند حداکثر مي‌توانند چند روز بهدنبال آدرس خود بگردند و در غير اينصورت آن‌ها را دستگير مي‌کنيم و اجازه‌ي تردد وايجاد ترافيک مزاحم در شهر را به آن‌ها نمي‌دهيم

مفهوم TTL

اين دقيقا کاري است که TTL يا Time To Live براي شما در شبکه انجام مي‌دهد. زمانزندگي ترجمه‌ي واژه‌ي TTL مي‌شود به معني مدت زماني که يک بسته‌ي اطلاعاتي مي‌تواند در شبکهباقي بماند. تصور کنيد اگر بسته‌هاي اطلاعاتي که در شبکه شما يا شبکه اينترنت توسطميلياردها نفر ارسال مي‌شوند و داراي آدرس مقصد يا آدرس سالم نباشند چقدر مي‌تواننداين بسته‌هاي اطلاعاتي ترافيک شبکه اينترنت شما را بالا ببرند و آن را کند کنند. TTL به بسته‌هاياطلاعاتي مي‌گويد که حق دارند فلان مدت زمان يا فلان تعداد روتر را براي رسيدن بهمقصد خود طي کنند و اگر موفق به رسيدن به مقصد نشدند در طي وهله‌ي زماني معين شده،بسته‌ي اطلاعاتي بصورت خودکار از بين مي‌رود تا ايجاد ترافيک مزاحم در شبکه نکند.

TTL يا Time To Live در واقع يک مقدار يا Value است که در بستهاطلاعاتي Internet Protocol يا IP قرار مي‌گيرد و بهيک روتر شبکه مي‌گويد که چه مدت زمان اين بسته‌ي اطلاعاتي حق دارد در شبکه‌ي شماباقي بماند و اگر بيش‌تر از زمان مقرر بسته‌ي اطلاعاتي در شبکه ماند بسته توسطروتر منهدم مي‌شود. به دلايل بسيار متنوعي که در اينجا فرصت صحبت کردن در خصوص آن‌ها وجودندارد، يک بسته‌ي اطلاعاتي ممکن است به مقصد مورد نظر در زمان مورد نظر نرسد. برايمثال ترکيبي از پروتکل‌هاي مسيريابي و ايجاد شدن جدول مسيريابي اشتباه در روترهاممکن است باعث شود که بسته‌ي اطلاعاتي براي هميشه در يک حلقه‌ي تکرار يا Loop بيوفتد. راهکارمقابله با چنين شرايطي اين است که براي بسته اطلاعاتي قانوني تعريف مي‌کنيم که اگربعد از گذشت يک مدت زمان معين به مقصد نرسد يک پيام به فرستنده ارسال کند که در آنگفته باشد بسته‌ي اطلاعاتي به مقصد نرسيد و در اينجاست که فرستنده تعيين مي‌کند کهآيا بايد بسته اطلاعاتي مجددا ارسال شود يا خير.

 

 پيش فرض براي TTL چه مقدار است

مقدار پيش‌فرضي که براي TTL در نظر گرفته شدهاست معمولا توسط خود تنظيمات پيش‌فرض سيستم عامل مورد استفاده شما تعريف مي‌شود.اين مقدار يک فيلد باينتري 8 بيتي است که در Header بسته اطلاعاتي ما قرار مي‌گيرد. ايده‌ياصلي TTL در اين است که يک وهله‌ي زماني معين براي زندگي بسته‌ي اطلاعاتي در Header قرار گرفته مي‌شود وزماني‌که اين مهلت به پايان برسد بسته اطلاعاتي از بين خواهد رفت. زماني‌که صحبت ازمسيريابي و روتر مي‌شود اين مقدر TTL مي‌تواند تعيين کننده‌ي تعداد روترهاي مجاز براي رسيدن به مقصد باشدکه ما به آن‌ها Hop مي‌گوييم، در واقع TTL تعيين کننده تعداد Hop هاي مجاز ما در يک مسير ارتباطي مي‌باشد. هر روتر زماني‌که بستهاطلاعاتي را دريافت کرد، يک عدد از عدد TTL کسر مي‌کند، زماني‌که اين شمارش به عدد صفر برسد بسته اطلاعاتي از شبکهحذف مي‌شود و يک پيام توسط پروتکل ICMP براي کامپيوتر ارسال کننده يا مبدا بسته اطلاعاتي در خصوص بسته‌ياطلاعاتي Lost شده يا به مشکل خورده ارسال مي‌شود. مقدار پيش‌فرض TTL در ويندوزهاي 95 و98 به عدد 32 مي‌رسيد حال آن که پيشنهاد مي‌شود در صورتيکه مقصد شما از شما بسياردور است و مشکل ارسال بسته به اين مقاصد را داريد اين مقدار را به عدد 128 تغييربدهيد.

 

ابزار هاي مورد استفاده براي TTL

 

ابزارهاي Ping و Tracert که قبلا بصورت مفصل در خصوص آن‌ها درانجمن تخصصي فناوري اطلاعات ايران صحبت شده است همگي از مقدار TTL براي رسيدن و يا تستکردن مسير ارتباطي مبدا به مقصد استفاده مي‌کنند. Tracert يک بسته‌ي اطلاعاتي با مقدار TTL کم در شبکه ارسال مي‌کندو به رسيدن به هر روتر بسته اطلاعاتي با توجه به مقدار TTL از بين مي‌رود و اطلاعات روتر مورد نظربراي مبدا ارسال مي‌شود. مدت زمانيکه بين ارسال بسته‌ي اطلاعاتي و دريافت آن توسط پروتکل ICMP از مبدا به مقصداعلام مي‌شود مدت زمان Hop Travel گفته مي‌شود. با استفاده از پروتکل Multicast پروتکل IP،مقدار TTL به معني محدوده يا حوزه‌اي است که بسته‌ي اطلاعاتي ما در ان ارسال مي‌شود

 

برخي از موارد پيش‌فرض مقدار TTL را در پايين مشاهده مي‌کنيد:

براي مشاوره همين حالا با کارشناسان ما تماس بگيريد:شرکت طراحی سایت بهپردازان یک شرکت معتبر در زمینه طراحی سایت فروشگاهی، طراحی سایت شرکتی حرفه ای میباشد که آماده مشاوره رایگان در جهت توسعه کسب و کار اینترنتی میباشد.