شبکه? گسترده يک شبکه رايانه‌اي است که ناحيه? جغرافيايي نسبتا وسيعي را پوشش مي‌دهد (براي نمونه از يک کشور به کشوري ديگر يا از يک قاره به قاره‌اي ديگر). اين شبکه‌ها معمولاً از امکانات انتقال خدمات دهندگان عمومي مانند شرکت‌هاي مخابرات استفاده مي‌کند. به عبارت کمتر رسمي، اين شبکه‌ها از مسيريابها و لينک‌هاي ارتباطي عمومي استفاده مي‌کنند.
شبکه‌هاي گسترده از نظر محدوده تحت پوشش با شبکه‌هاي شخصي (به انگليسي: PAN)‏، شبکه‌هاي محلي (به انگليسي: LAN)‏، شبکه‌هاي دانشگاهي (به انگليسي: CAN)‏ (شبکه‌هايي که چند ساختمان يک سازمان را پوشش مي‌دهند) يا شبکه‌هاي کلان‌شهري (به انگليسي: MAN)‏ که معمولاً محدود به يک اتاق، يک ساختمان، فضاي چند دانشکده يا يک شهر مي‌باشند قابل مقايسه هستند. بزرگ‌ترين و شناخته‌شده‌ترين مثال از يک شبکه گسترده شبکه اينترنت است.