متاتگ «کنترل کش» چيست؟

متاتگ «کنترل کش» چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

اين متاتگ براي عدم ذخيره‌ي صفحه در کش مرورگر مي‌باشد. متاتگ کنترل کش (cache-control) براي آن دسته صفحاتي مفيد است که بطور دايم اطلاعات آن به روز مي‌شود و بايد اطلاعات بصورت مداوم از سرور فراخواني گردد.
طريقه‌ي استفاده از متاتگ کنترل کش (cache-control) براي عدم کش کردن و ذخيره در مرورگر بصورت زير مي‌باشد:

<meta  http-equiv="cache-control"  content="no-cache"  />

يا

<meta http-equiv="pragma"   content="no-cache"  />