در اولين گام بايد نکته‌ي نام‌گذاري سايت را بسيار مهم و کارآمد لحاظ کرد که نام دامنه مناسب با کار ما در تعداد کاراکترهاي تا 12 کاراکتر باشد، براي مثال سايت با زمينه‌ي طراحي سايت با نام هاي زير مناسب است.

    Sitedeign
    Websiteco
    Sitesaz
    Sitelink