گرافيک جذاب
    کاربر پسند
    لود سريع صفحات
    مقياس پذير باشد
    در طول زمان بتواند خودش را با نيازهاي مشتريان و شما منطبق کند
    امنيت بالا
    محتواي مناسب
    انطباق با تمام مرورگرهاي رايج
    کاربر را با کمترين کليک به هدفش برساند