جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
موضوع مقاله :

مزاياي ربات ها و اتوماسيون كدامند؟

شرح : 1- رباتيک و اتوماسيون در بسياري از موارد مي توانند ايمني، ميزان توليد، بهره و کيفيت محصولات را افزايش دهند.
2-  رباتها مي توانند در موقعيت هاي خطرناک کار کنند و با اين کار جان هزاران انسان را نجات دهند.
3-  رباتها به راحتي محيط اطراف خود توجه ندارند و نيازهاي انساني براي آنها مفهومي ندارد. رباتها هيچگاه خسته نمي شوند.
4-  دقت رباتها خيلي بيشتر از انسانها است آنها در حد ميلي يا حتي ميکرو اينچ دقت دارند.
5-  رباتها مي توانند در يک لحظه چند کار را با هم انجام دهند ولي انسانها در يک لحظه تنها يک کار انجام مي دهند.