در اغلب مواقع اطلاعات قديمي هم مورد استفاده كاربران قرار مي گيرد .