نام اين روش از شخصيت معروف اسکروج گرفته شده است.اسکروج به جاي آن که به گذشته و آينده فکر کند،تنها انگيزه هر روز او به دست آوردن طلاي بيشتر بود.الگوريتم حريصانه(Greedy) نيز مانند شيوه اسکروج مي باشد.

الگوريتم حريصانه يا آزمند شبيه روش هاي پويا اغلب براي حل مسائل بهينه سازي استفاده مي شوند. در شيوه حريصانه در هر مرحله عنصري که بر مبناي معياري معين ((بهترين))به نظر مي رسد، بدون توجه به انتخاب هايي که قبلا انجام شده يا در آينده انجام خواهد شد،انتخاب مي شود. الگوريتم هاي حريصانه اغلب راه حل هاي ساده اي هستند.در روش حريصانه برخلاف روش پويا ، مسأله به نمونه هاي کوچک تر تقسيم نمي شود.