اين يك تگ container  است و در بالاي سند قبل از body قرار مي گيرد و شامل اطلاعاتي در باره صفحه است مانند title, meta, css  و ….. <head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8?/>