طراحان نرم افزار الگوريتم و نمودار گردش کار سيستم (Flow Chart) را طراحي مي نمايند. در اين بخش بايستي ورودي ها و کليه عمليات مورد نظر سيستم و همچنين خروجي هاي سيستم به صورت نمودار طرح گردد.