برنامه هاي کاربردي : که توسط برنامه نويسان جهت کاربرد خاص تهيه و در اختيار مشتريان قرار مي گيرد مانند نرم افزار Word و نرم افزار حسابداري.