سيستم عامل : که معمولا رابط بين کاربر و کامپيوتر مي باشند مانند Windows