ممکن است شبکه‌هاي رايانه‌اي بر اساس نوع همبندي شبکه طبقه‌بندي شوند مانند: «شبکه باس» (Bus)، «شبکه ستاره» (‎(Star، «شبکه حلقه‌اي» (Ring)، «شبکه توري» (Mesh)، «شبکه ستاره-باس» (Star-Bus)، «شبکه درختي» (Tree) يا «شبکه سلسله مراتبي» (Hierarchical) و ترکيبي و غيره.

همبندي شبکه را مي‌توان بر اساس نظم هندسي ترتيب داد. همبندي‌هاي شبکه طرح‌هاي منطقي شبکه هستند. واژه منطقي در اينجا بسيار پرمعني است. اين واژه به اين معني است که همبندي شبکه به طرح فيزيکي شبکه بستگي ندارد. مهم نيست که رايانه‌ها در يک شبکه به صورت خطي پشت سر هم قرار گرفته باشند، ولي زمانيکه از طريق يک «هاب» به يکديگر متصل شده باشند تشکيل همبندي ستاره مي‌کنند نه باس؛ و اين عامل مهمي است که شبکه‌ها در آن فرق مي‌کنند، جنبه ظاهري و جنبه عملکردي.