آيا مي دانيد پرميشن دسترسي به فايل و پوشه ها روي چه عددي تنظيم شده؟ بعضي از برنامه براي نصب نياز به تنظيم پرميشن بر روي عدد «???» دارند. اما بيشتر ما فراموش مي کنيم آنها را به عدد «???» براي پوشه ها يا «???» براي فايل هاي برگردانيم. حتما يادتان باشد بررسي کنيد تا اطمينان يابيد که دسترسي ها براي برنامه هايي که ناشناس هستند قفل شده باشد.