كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : روش های اتصال به بانک اطلاعاتی SQL کدامند؟ :

شرح :

متد هاي وصل شدن به بانکهاي اطلاعاتي :
براي وصل شدن به بانک هاي اطلاعاتي سه متد مشخص وجود دارد:
- ODBC

OLEDB -
SQLCLIENT -
دو متد اول براي بانک اطلاعاتي اکسس بهتر مي باشد و متد سوم براي بانک SQL توصيه مي گردد.