كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


نام دوره : دوره جامع آموزش نرم افزار متلب


رديفشماره جلساتموضوع تدريسمبحث
1جلسه دومماتريسآموزش ماتريس هاي پيش تعريف شده و قابل تعريف
2جلسه اولمقدمه اي بر متلبآشنايي با محيط نرم افزار MATLAB
3جلسه سومعملگرهاآشنايي با عملگرها
4جلسه چهارممحيط ويرايشبرنامه نويسي در محيط ويرايش و ايجاد m-file
5جلسه پنجمتابعايجاد تابع و استفاده از آن
6جلسه ششمنمودارهاايجاد نمودار و بررسي نمودارها
7جلسه هفتم و هشتمايجاد فايلايجاد فايل و برنامه کاربردي در محيط Simulink
8جلسه نهم و دهم و يازدهمشبکه عصبيآموزش شبکه عصبي
9جلسه دوازدهم و سيزدهم و چهاردهممنطق فازيآموزش منطق فازي