كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


نام دوره : دوره آموزشي طراحي سايت مبتني بر تکنولوژي PHP


رديفشماره جلساتموضوع تدريسمبحث
1جلسه اولمقدمه اي بر PHPIntroduction to PHP
2جلسه دوممتغيرها و داده ها و عملگرهاUnderstanding the variables and data operators
3جلسه سومعبارات شرطي و حلقه هاTraining conditional statements and loops
4جلسه چهارمتابع و آرايه و متغيرهاي سراسريEducation and array functions and global variables
5جلسه پنجمبرنامه نويسي شي گرايي و کلاس هاWhat is object-oriented programming and how classes are created
6جلسه ششمفرم در HtmlDesigned in html form
7جلسه هفتممقايسه get و postCompare the two functions get and post
8جلسه هشتماعتبار سنجي فرم و نکات مهم درباره فرمImportant Notes About Forms and Form Validation
9جلسه نهمبررسي داده و تکميل اعتبار سنجي در فرم Review and completion of validation in the form
10جلسه دهمcooki و sessionreview cooki and session
11جلسه چهاردهمپايگاه دادهDatabase and connection
12جلسه يازدهممعرفي تابع E mailIntroducing the function E mail
13جلسه دوازدهممديريت خطاFault Management
14جلسه سيزدهمشخصي سازي کنترل کننده هاPersonalize controllers