كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


نام دوره : دوره آموزشي طراحي سايت مبتني بر تكنولوژي دات نت


رديفشماره جلساتموضوع تدريسمبحث
1چهار و پنج و ششبانك اطلاعاتيآموزش جامع Sql Server ، ساخت جداول و نرمال سازي و ايجاد ارتباطات
2جلسه اول و دوم و سومتجزيه و تحليل سيستمآشنايي با تجزيه و تحليل سيستم ها
3جلسه هفتم تکنولوژي دات نتشناخت مفاهيم تکنولوژيکي دات نت
4جلسه هشتمHTMLبررسي HTML
5جلسه نهمکار با کنترل هاي دات نتبررسي آبجکت هاي دات نت
6جلسه دهم و يازدهمکار با کنترل هاي دات نتدستورات اوليه(تعريفات ، اصول برنامه نويسي ، استفاده از شرطها و حلقه ها ، و...)
7جلسه دوازدهمکار با کنترل هاي دات نتکار با خصوصيت ها
8جلسه سيزدهمکار با کنترل هاي دات نتکار با توابع
9جلسه چهاردهم و پانزدهمشي گراييمباحث برنامه نويسي شي گرايي و کلاس نويسي و استفاده از کلاس
10جلسه شانزدهم و هفدهماتصال به پايگاه دادهوصل شدن به پايگاه داده و نوشتن کلاس پايگاه داده
11جلسه هجدهم و نوزدهمکار با کنترل هاي دات نتListBox , DropDownList , GridView
12جلسه بيستمپياده سازي پروژهبررسي فاز به فاز يک پروژه