كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


نام دوره : دوره آموزشي جامع زبان برنامه نويسي سي


رديفشماره جلساتموضوع تدريسمبحث
1جلسه دومساختار برنامه و ورودي و خروجينحوه ورود وخروج داده ها
2جلسه سومساختارهاي تصميمآشنايي و کار با کليه ساختارهاي تصميم
3جلسه اولمقدماتي زبان Cآشنايي و کار با کليه ساختارهاي تصميم
4جلسه چهارمحلقه‌هاي تکرارآشنايي و کار با کليه حلقه ها و موارد کاري
5جلسه پنجمتوابعنحوه نوشتن و استفاده از توابع
6جلسه ششمکلاس‌هاي حافظهآشنايي با انواع کلاس حافظه و کارکرد با آنها
7جلسه هفتمرشته‌هاتعريف و قوانين استفاده از رشته ها
8جلسه هشتمآرايه‌هانحوه تعريف آرايه و قوانين استفاده از آرايه ها
9جلسه نهماشاره‌گرهاآشنايي کامل با اشاره گرها و عملکرد اشاره گرها
10جلسه دهمکلاس‌ها و اشيامفهوم اصلي کلاس و آشنايي کامل با اشيا
11جلسه يازدهموراثتارث بري کلاسها و قوانين ارث بري
12جلسه دوازدهمتوابع مجازي و چندريختيکار با توابع مجازي و توابع چند ريختي
13جلسه سيزدهمکار با فايل‌هانحوه عملکرد فايل و نوشتن برنامه اي با فايل
14جلسه چهاردهمقالب‌هاکار با انواع قالب ها
15جلسه پانزدهمآشنايي با ساختمان دادهصف، پشته، ليست پيوندي و درخت
16جلسه شانزدهمروش‌هاي مرتب سازي و جستجوتشريخ کامل مرتب سازي و جستجو در کليه ساختمان داده
17جلسه هفدهمگرافيکآشنايي و عملکرد توابع گرافيکي