كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


نام دوره : دوره آموزشي جامع زبان برنامه نويسي اندرويد


رديفشماره جلساتموضوع تدريسمبحث
1جلسه هشتمfile explorer نحوه ساخت پوشه و فايلfile explorer how to create folders and files
2جلسه نهمنحوه باز کردن فايل دلخواه و نمايش متن براي کاربرHow to open arbitrary files and display text to the user
3جلسه دهمنحوه نمايش يک گروه فايل در ليست ويو و تشخيص نوع فايلHow to display a file in the list view and determine the file type
4جلسه يازدهمفراخواني و شخصي سازي و نمايش يک لايه دلخواه در AlertDialogCalling personalization and display a custom layer on AlertDialog
5جلسه سيزدهماستفاده از دکمه منو دستگاهUse the menu button device
6جلسه دوممقدمات xml و طراحي رابط گرافيکيXml arrangements and graphical interface design
7جلسه سومآشنايي با فايل هاي يک پروژه اندرويدIntroduction to Android project files
8جلسه چهارممعرفي انواع ديتابيس در اندرويدThe introduction of databases
9جلسه پنجمآموزش ساخت ديتابيس sqliteCreating a database sqlite
10جلسه ششمساخت جدول و اضافه کردن فيلد به جدولConstruction of the database table Add a field to the table
11جلسه هفتمانجام insert, delete, update, selectدر ديتابيسinsert, delete, update, select of database
12جلسه دوازدهمکپي کردن فايل ها به کمک دستورات Steam و بافرSteam commands and how to copy files to help buffer
13جلسه چهاردهمساخت يک ديتابيس و نحوه اتصال فايل رابط به ديتابيسBuild a database and how to connect interface to the database file
14جلسه پانزدهمساخت فرم لاگينMaking the login form
15جلسه شانزدهمنحوه استفاده از Timer و ProgressDialogHow to Use Timer How to use ProgressDialog
16جلسه اولمقدماتي اندرويدPreliminary Android