كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشدرديفشماره جلساتموضوع تدريسمبحث
1جلسه اولمقدماتي جاوا Examine Java technology
2جلسه دومماتريسآموزش ماتريس هاي پيش تعريف شده و قابل تعريف
3چهار و پنج و ششبانك اطلاعاتيآموزش جامع Sql Server ، ساخت جداول و نرمال سازي و ايجاد ارتباطات
4جلسه اولمقدمه اي بر متلبآشنايي با محيط نرم افزار MATLAB
5جلسه دومموضوعات مرتبط با برنامه نويسي شي گرايي Use the access modifiers private and public as appropriate for the guidelines of encapsulation
6جلسه سوممتغيرها، کلمات کليدي و انواع داده اي Use comments in a source program
7جلسه چهارمعبارات و جريان هاي کنترلي Distinguish between instance and local variables
8جلسه پنجمآرايه ها Declare and create arrays of primitive, class, or array types
9جلسه ششمطراحي کلاس ها Define inheritance, polymorphism, overloading, overriding, and virtual method invocation
10جلسه هفتمموضوعات پيشرفته در مورد کلاس ها Create static variables, methods, and initializers
11جلسه هشتممديريت خطاها و اعلان هاUse try, catch, and finally statements
12جلسه نهممجموعه ها و ساختار جنريک Examine the Map interface
13جلسه دهمساختار ورودي / خروجي Write a program that uses command-line arguments and system properties
14جلسه يازدهمورودي / خروجي در کنسول و فايل ها Read data from the console
15جلسه دوازدهمطراحي واسط هاي گرافيکي کاربر Describe the JFC Swing technology
16جلسه سيزدهممديريت رويدادهاي گرافيکي Define events and event handling
17جلسه چهاردهمطراحي برنامه هاي گرافيکي Describe how to construct a menu bar, menu, and menu items in a Java GUI
18جلسه پانزدهمنخ ها در جاوا Define a thread
19جلسه شانزدهم ارتباطات پايگاه داده در جاوا Database Systems – an Introduction
20جلسه دومساختار برنامه و ورودي و خروجينحوه ورود وخروج داده ها
21جلسه سومساختارهاي تصميمآشنايي و کار با کليه ساختارهاي تصميم
22جلسه اولمقدماتي زبان Cآشنايي و کار با کليه ساختارهاي تصميم
23جلسه اول و دوم و سومتجزيه و تحليل سيستمآشنايي با تجزيه و تحليل سيستم ها
24جلسه اولروشهاي ساخت انيميشن دوبعدي  
25جلسه دومآموزش اکشن اسکريپت 2 و 3 مقدمه اکشن
26جلسه سوماينترفيسساخت اينترفيس دايناميک
27جلسه چهارمساخت تورساخت تور مجازي گردشگري
28جلسه پنجمماشين حساب ساخت ماشين حساب
29جلسه سومعملگرهاآشنايي با عملگرها
30جلسه چهارممحيط ويرايشبرنامه نويسي در محيط ويرايش و ايجاد m-file
31جلسه پنجمتابعايجاد تابع و استفاده از آن
32جلسه ششمنمودارهاايجاد نمودار و بررسي نمودارها
33جلسه هفتم و هشتمايجاد فايلايجاد فايل و برنامه کاربردي در محيط Simulink
34جلسه نهم و دهم و يازدهمشبکه عصبيآموزش شبکه عصبي
35جلسه دوازدهم و سيزدهم و چهاردهممنطق فازيآموزش منطق فازي
36جلسه هشتمfile explorer نحوه ساخت پوشه و فايلfile explorer how to create folders and files
37جلسه ششمساخت Player ساخت Player اختصاصي ويدئو
38جلسه نهمنحوه باز کردن فايل دلخواه و نمايش متن براي کاربرHow to open arbitrary files and display text to the user
39جلسه دهمنحوه نمايش يک گروه فايل در ليست ويو و تشخيص نوع فايلHow to display a file in the list view and determine the file type
40جلسه يازدهمفراخواني و شخصي سازي و نمايش يک لايه دلخواه در AlertDialogCalling personalization and display a custom layer on AlertDialog
41جلسه سيزدهماستفاده از دکمه منو دستگاهUse the menu button device
42جلسه اولمقدمه اي بر PHPIntroduction to PHP
43جلسه دوممتغيرها و داده ها و عملگرهاUnderstanding the variables and data operators
44جلسه سومعبارات شرطي و حلقه هاTraining conditional statements and loops
45جلسه چهارمتابع و آرايه و متغيرهاي سراسريEducation and array functions and global variables
46جلسه پنجمبرنامه نويسي شي گرايي و کلاس هاWhat is object-oriented programming and how classes are created
47جلسه ششمفرم در HtmlDesigned in html form
48جلسه هفتممقايسه get و postCompare the two functions get and post
49جلسه هشتماعتبار سنجي فرم و نکات مهم درباره فرمImportant Notes About Forms and Form Validation
50جلسه نهمبررسي داده و تکميل اعتبار سنجي در فرم Review and completion of validation in the form
51جلسه دهمcooki و sessionreview cooki and session
52جلسه چهاردهمپايگاه دادهDatabase and connection
53جلسه هفتم تکنولوژي دات نتشناخت مفاهيم تکنولوژيکي دات نت
54جلسه هشتمHTMLبررسي HTML
55جلسه نهمکار با کنترل هاي دات نتبررسي آبجکت هاي دات نت
56جلسه دهم و يازدهمکار با کنترل هاي دات نتدستورات اوليه(تعريفات ، اصول برنامه نويسي ، استفاده از شرطها و حلقه ها ، و...)
57جلسه دوازدهمکار با کنترل هاي دات نتکار با خصوصيت ها
58جلسه سيزدهمکار با کنترل هاي دات نتکار با توابع
59جلسه چهاردهم و پانزدهمشي گراييمباحث برنامه نويسي شي گرايي و کلاس نويسي و استفاده از کلاس
60جلسه شانزدهم و هفدهماتصال به پايگاه دادهوصل شدن به پايگاه داده و نوشتن کلاس پايگاه داده
61جلسه هجدهم و نوزدهمکار با کنترل هاي دات نتListBox , DropDownList , GridView
62جلسه بيستمپياده سازي پروژهبررسي فاز به فاز يک پروژه
63جلسه يازدهممعرفي تابع E mailIntroducing the function E mail
64جلسه دوازدهممديريت خطاFault Management
65جلسه سيزدهمشخصي سازي کنترل کننده هاPersonalize controllers
66جلسه چهارمحلقه‌هاي تکرارآشنايي و کار با کليه حلقه ها و موارد کاري
67جلسه پنجمتوابعنحوه نوشتن و استفاده از توابع
68جلسه ششمکلاس‌هاي حافظهآشنايي با انواع کلاس حافظه و کارکرد با آنها
69جلسه هفتمرشته‌هاتعريف و قوانين استفاده از رشته ها
70جلسه هشتمآرايه‌هانحوه تعريف آرايه و قوانين استفاده از آرايه ها
71جلسه نهماشاره‌گرهاآشنايي کامل با اشاره گرها و عملکرد اشاره گرها
72جلسه دهمکلاس‌ها و اشيامفهوم اصلي کلاس و آشنايي کامل با اشيا
73جلسه يازدهموراثتارث بري کلاسها و قوانين ارث بري
74جلسه دوازدهمتوابع مجازي و چندريختيکار با توابع مجازي و توابع چند ريختي
75جلسه سيزدهمکار با فايل‌هانحوه عملکرد فايل و نوشتن برنامه اي با فايل
76جلسه چهاردهمقالب‌هاکار با انواع قالب ها
77جلسه پانزدهمآشنايي با ساختمان دادهصف، پشته، ليست پيوندي و درخت
78جلسه شانزدهمروش‌هاي مرتب سازي و جستجوتشريخ کامل مرتب سازي و جستجو در کليه ساختمان داده
79جلسه هفدهمگرافيکآشنايي و عملکرد توابع گرافيکي
80جلسه هفتماستفاده از Xml استفاده از Xml براي آلبوم عکس
81جلسه هشتماستفاده از فونت فارسياستفاده از فونت فارسي براي متون طولاني با قابليت زوم در فلش ( براي اولين بار در ايران)
82جلسه نهمساخت سي ديساخت سي دي هاي آموزشي درسي
83جلسه دهمساخت autorun ساخت autorun مانند king,lord,gerdoo,...
84جلسه يازدهمساخت بازيساخت بازي تانک
85جلسه دوازدهمشبيه سازي ساخت محيطهاي شبيه سازي نرم افزاري
86جلسه دوممقدمات xml و طراحي رابط گرافيکيXml arrangements and graphical interface design
87جلسه سيزدهمنشانگرساخت انواع نشانگر mouse
88جلسه چهاردهم اسکروالساخت اسکروال بار (scroll bar ) براي متن
89جلسه پانزدهمفايلهاي PDF , HTMLاستفاده از فايلهاي PDF , HTML در MMB
90جلسه شانزدهمتکنيک ساخت پروژه هايتکنيک ساخت پروژه هاي چند قسمتي
91جلسه هفدماستفاده از صدااستفاده از صدا و تکنيکهاي آن
92جلسه هجدهمبرنامه هاي Interactive ساخت برنامه هاي Interactive ( تعاملي )
93جلسه نوزدهمبرنامه هاي Interactiveساخت برنامه هاي Interactive ( تعاملي )
94جلسه بيستمساخت انواع منو ساخت انواع منو و افکت با ماسک
95جلسه سومآشنايي با فايل هاي يک پروژه اندرويدIntroduction to Android project files
96جلسه چهارممعرفي انواع ديتابيس در اندرويدThe introduction of databases
97جلسه پنجمآموزش ساخت ديتابيس sqliteCreating a database sqlite
98جلسه ششمساخت جدول و اضافه کردن فيلد به جدولConstruction of the database table Add a field to the table
99جلسه هفتمانجام insert, delete, update, selectدر ديتابيسinsert, delete, update, select of database
100جلسه دوازدهمکپي کردن فايل ها به کمک دستورات Steam و بافرSteam commands and how to copy files to help buffer
101جلسه چهاردهمساخت يک ديتابيس و نحوه اتصال فايل رابط به ديتابيسBuild a database and how to connect interface to the database file
102جلسه پانزدهمساخت فرم لاگينMaking the login form
103جلسه شانزدهمنحوه استفاده از Timer و ProgressDialogHow to Use Timer How to use ProgressDialog
104جلسه اولمقدماتي اندرويدPreliminary Android