شرکت طراحي سايت بهپردازان

كليه حقوق اين سايت مربوط به شرکت نرم افزاري بهپردازان - شركت طراحي سايت بهپردازان مي باشد

شرکت طراحي سايت بهپردازان طراحي سايت حرفه اي شما

شرکت طراحي سايت بهپردازان ارائه خدمات هاستينگ

شرکت نرم افزاري بهپردازان توليد نرم افزار سفارشي
تجزيه و تحليل وب سایت تالار عروسی

نمودار مورد کاربری

تجزيه وتحليل وب سایت تالار عروسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سفارش خدمات : نمودار ترتیبی

تجزيه وتحليل وب سایت تالار عروسی

 

 

 

 

 

 

 

سفارش خدمات : نمودار هماهنگی

 

تجزيه وتحليل وب سایت تالار عروسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سفارش خدمات : نمودار فعالیت

تجزيه وتحليل وب سایت تالار عروسی

 

سفارش خدمات : نمودار حالت

تجزيه وتحليل وب سایت تالار عروسی

 

 

 

 

 

 

جستجوی خدمات : نمودار ترتیبی

تجزيه وتحليل وب سایت تالار عروسی

 

 

 

 

 

 

 

جستجوی خدمات : نمودار هماهنگی

تجزيه وتحليل وب سایت تالار عروسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار کلاس فرم ها :

تجزيه وتحليل وب سایت تالار عروسی

 

 

 

 

نمودار کلاس جستجو :

تجزيه وتحليل وب سایت تالار عروسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار کلاس پایگاه داده :

 

تجزيه وتحليل وب سایت تالار عروسی