شرکت طراحي سايت بهپردازان

كليه حقوق اين سايت مربوط به شرکت نرم افزاري بهپردازان - شركت طراحي سايت بهپردازان مي باشد

شرکت طراحي سايت بهپردازان طراحي سايت حرفه اي شما

شرکت طراحي سايت بهپردازان ارائه خدمات هاستينگ

شرکت نرم افزاري بهپردازان توليد نرم افزار سفارشي
تجزيه و تحليل وب سایت ثبت نام اسناد

نمودار کلاس سیستم

تجزيه وتحليل وب سایت ثبت اسناد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسته های موارد کاربری

تجزيه وتحليل وب سایت ثبت اسناد

بررسی کاربر سردفتر

تجزيه وتحليل وب سایت ثبت اسناد

 

بررسی کاربر دفتریار

تجزيه وتحليل وب سایت ثبت اسناد

 

بررسی کاربر ثبات اسناد

تجزيه وتحليل وب سایت ثبت اسناد

بررسی مورد کاربری ورود به سیستم :

نمودار ترتیبی :

تجزيه وتحليل وب سایت ثبت اسناد

نمودار هماهنگی :

تجزيه وتحليل وب سایت ثبت اسناد

نمودار فعالیت :

تجزيه وتحليل وب سایت ثبت اسناد

 

 

بررسی مورد کاربری اعلام مدارک :

نمودار ترتیبی :

تجزيه وتحليل وب سایت ثبت اسناد

نمودار هماهنگی :

تجزيه وتحليل وب سایت ثبت اسناد

 

نمودار فعالیت :

تجزيه وتحليل وب سایت ثبت اسناد

 

 

 

بررسی مورد کاربری ثبت سند :

نمودار ترتیبی :

تجزيه وتحليل وب سایت ثبت اسناد

نمودار هماهنگی :تجزيه وتحليل وب سایت ثبت اسناد

نمودار فعالیت :

تجزيه وتحليل وب سایت ثبت اسناد