شرکت طراحي سايت بهپردازان

كليه حقوق اين سايت مربوط به شرکت نرم افزاري بهپردازان - شركت طراحي سايت بهپردازان مي باشد

شرکت طراحي سايت بهپردازان طراحي سايت حرفه اي شما

شرکت طراحي سايت بهپردازان ارائه خدمات هاستينگ

شرکت نرم افزاري بهپردازان توليد نرم افزار سفارشي
تجزيه و تحليل وب سایت رستوران

نمودار مورد کاربری

تجزيه وتحليل وب سایت رستوران

 

 

 

 

 

 

 

 

سفارش غذا : نمودار ترتیبی

تجزيه وتحليل وب سایت رستوران

 

 

 

 

 

 

 

سفارش غذا : نمودار هماهنگی

 

تجزيه وتحليل وب سایت رستوران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سفارش غذا : نمودار فعالیت

تجزيه وتحليل وب سایت رستوران

 

سفارش غذا : نمودار حالت

تجزيه وتحليل وب سایت رستوران

 

 

 

 

 

 

جستجوی غذا : نمودار ترتیبی

تجزيه وتحليل وب سایت رستوران

جستجوی غذا : نمودار هماهنگی

تجزيه وتحليل وب سایت رستوران

 

نمودار کلاس فرم ها :

تجزيه وتحليل وب سایت رستوران

 

 

 

 

نمودار کلاس جستجو :

تجزيه وتحليل وب سایت رستوران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار کلاس پایگاه داده :

 

تجزيه وتحليل وب سایت رستوران