شرکت طراحي سايت بهپردازان

كليه حقوق اين سايت مربوط به شرکت نرم افزاري بهپردازان - شركت طراحي سايت بهپردازان مي باشد

شرکت طراحي سايت بهپردازان طراحي سايت حرفه اي شما

شرکت طراحي سايت بهپردازان ارائه خدمات هاستينگ

شرکت نرم افزاري بهپردازان توليد نرم افزار سفارشي
تجزيه و تحليل وب سایت هتل

 

تجزيه وتحليل وب سایت هتل

 

 

کلاس ثبت نام

تجزيه وتحليل وب سایت هتل

 

 

 

 

کلاس جستجو

تجزيه وتحليل وب سایت هتل

 

 

 

 

 

 

 

 

کلاس کنترل اعتبار

>تجزيه وتحليل وب سایت هتل

 

 

 

 

کلاس پی گیری سفارشات

تجزيه وتحليل وب سایت هتل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رزرو اتاق

تجزيه وتحليل وب سایت هتل

 

 

 

 

 

 

UseCase Diagram

تجزيه وتحليل وب سایت هتل

 

 

 

 

 

Sequence  کنترل اعتبار

تجزيه وتحليل وب سایت هتل

Collabration  کنترل اعتبار

تجزيه وتحليل وب سایت هتل

Sequence جستجو

تجزيه وتحليل وب سایت هتل

Collabration  جستجو

تجزيه وتحليل وب سایت هتل

Sequence ثبت نام

تجزيه وتحليل وب سایت هتل

 

 

 

 

 

 

 

Collabration ثبت نام

تجزيه وتحليل وب سایت هتل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

State Diagram

تجزيه وتحليل وب سایت هتل

 

 

 

Activity Diagram

تجزيه وتحليل وب سایت هتل