<تجزيه و تحليل فروشگاه الکترونیک| شرکت طراحي وب سايت بهپردازان

شرکت طراحي سايت بهپردازان

كليه حقوق اين سايت مربوط به شرکت نرم افزاري بهپردازان - شركت طراحي سايت بهپردازان مي باشد

شرکت طراحي سايت بهپردازان طراحي سايت حرفه اي شما

شرکت طراحي سايت بهپردازان ارائه خدمات هاستينگ

شرکت نرم افزاري بهپردازان توليد نرم افزار سفارشي
تجزيه و تحليل فروشگاه الکترونیک

 تجزیه و تحلیل سیستم

نمودار کلاس سیستم

تجزيه وتحليل فروشگاه الکترونیک

 

ثبت نام در سیستم توسط کاربران

کاربر میهمان پس از ورود به فرم عضو جدید در این فرم ثبت نام می نماید و در صورت صحت اطلاعات ورودی در این سایت به عنوان مشتری شناخته می شود و از این پس می تواند در سایت خرید انجام دهد .

تجزيه وتحليل فروشگاه الکترونیک

 

جستجوی کالا توسط کاربرلن برای خرید

تجزيه وتحليل فروشگاه الکترونیک

 

خرید کالا

تجزيه وتحليل فروشگاه الکترونیک

 

پی گیری سفارشات کاربران

مشتری پس از زدن کلمه کاربری و رمز عبور خود رد صورت ورود اطلاعات صحیح به عنوان مشتری سیستم شناخته می شود و پس از ورود اطلاعات صحیح می تواند شماره فاکتور خود را وارد نماید و بررسی وضعیت می تواند وضعیت فاکتور خود را بررسی نماید

تجزيه وتحليل فروشگاه الکترونیک

 

نمودار Use Case

 

 

اکتور مشتری : عضویت در سایت ، خرید ، جستجوی کالا ، تایید عملیات خرید .

اکتور مدیر سیستم : تعریف جنس کالا ، تعریف کالا ،برسی عملکرد فروشگاه ، مشاهده اعضا ، بررسی خرید های انجام شده .تجزيه وتحليل فروشگاه الکترونیک

 

نمودار توالی ثبت نام در سیستم

مشتری پس از ورود به صفحه ثبت نام اطلاعات خود را وارد می نماید و در صورت صحت اطلاعات ورودی سیستم به عنوان عضو در سایت ما شناخته می شوند و می توانند با انتخاب فروشگاه کالا خرید نمایند

تجزيه وتحليل فروشگاه الکترونیک

 

نمودار هماهنگی ثبت نام

مشتری پس از ورود به صفحه ثبت نام اطلاعات خود را وارد می نماید و در صورت صحت اطلاعات ورودی سیستم به عنوان عضو در سایت ما شناخته می شوند و می توانند با انتخاب فروشگاه کالا خرید نمایند

 

تجزيه وتحليل فروشگاه الکترونیک

 

نمودار ترتیبی جستجوی کالا

 

 

 

 

 

مشتری به فرم کالاها رفته و فروشگاه مورد نظر خود را انتخاب می نماید و با وارد کردن نام جنس کالا به جستجوی کالای مورد نظر خود می پردازد .

تجزيه وتحليل فروشگاه الکترونیک

نمودار هماهنگی جستجوی کالا

مشتری به فرم کالاها رفته و فروشگاه مورد نظر خود را انتخاب می نماید و با وارد کردن نام جنس کالا به جستجوی کالای مورد نظر خود می پردازد .

 

تجزيه وتحليل فروشگاه الکترونیک

نمودار توالی پیگیری سفارشات

 

 

 

 

 

 

 

 

مشتری به سایت وارد می شود و پس از انتخاب فروشگاه مورد نظر خود می تواند خرید های انجاکم شده از ان فروشگاه را رش وی برای اور مشخص می شود

تجزيه وتحليل فروشگاه الکترونیک

نمودار هماهنگی پی گیری سفارشات

مشتری به سایت وارد می شود و پس از انتخاب فروشگاه مورد نظر خود می تواند خرید های انجاکم شده از ان فروشگاه را رش وی برای اور مشخص می شود

 

تجزيه وتحليل فروشگاه الکترونیک

 

نمودار فعالیت خرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاربر به فرم جستجوی کالا وارد شده و با وارد کردن نام کالا آن را جستجو می نماییم و در صورت وجود کالا در سیستم می توانیم آن را خرید نماییم

تجزيه وتحليل فروشگاه الکترونیک

نمودار پی گیر سفارشات

کاربر به فرم پیگیری سفارشات وارد می شود و کد سفارش را وارد می نماید که دو حالت پیش می اید یا کد مالا صحیح است و یا کد پی گیری صحیح نمی باشد و در صورت صحت کد پی گیری دو وضعیت برای وی گزارش داده می شود که یا فاکتور شما حاضر است و یا نیست

تجزيه وتحليل فروشگاه الکترونیک