<تجزيه و تحليل فروشگاه | شرکت طراحي وب سايت بهپردازان به نام خدا s>

شرکت طراحي سايت بهپردازان

كليه حقوق اين سايت مربوط به شرکت نرم افزاري بهپردازان - شركت طراحي سايت بهپردازان مي باشد

شرکت طراحي سايت بهپردازان طراحي سايت حرفه اي شما

شرکت طراحي سايت بهپردازان ارائه خدمات هاستينگ

شرکت نرم افزاري بهپردازان توليد نرم افزار سفارشي
تجزيه و تحليل فروشگاه

نام سيستم:

فروشگاه

شرح وظيفه اصلي:

برآورد نياز سفارشی براي مراجعه كننده

نوع عملكرد:

مشتری يا مراجعه كننده تقاضا (فاکتور)  را در اختيار فروشگاه ی قرار مي‌دهد تقاضا (فاکتور) ‌خوان موجود بودن کالای  موردنياز مراجعه كننده را بررسي مي‌كند در صورت تأييد تقاضا (فاکتور)  براساس تخفیف   را آزاد قيمت‌گذاري مي‌شود. کالاها   تهيه شده و متصدی فروش  فروشگاه  کالاها   را به همراه دستور‌العمل مصرف به مراجعه كننده (مشتری) تقديم مي‌كند در غير اينصورت کالا     موجود نيست تقاضا (فاکتور)  پس داده مي‌شود.

اثرات سود:

مشمول نبودن برخي از کالاها  ي خاص براي تخفیف   كه موجب تحت‌فشار قرار گرفتن بعضي از مراجعه كنندگان (مشتری) از نظر مالي مي‌شود.

راه‌حل:

بستن قرارداد با شركت تخفیف  ‌اي كه اين نوع کالاها   را تحت پوشش دارد.

معايب:

اين امكان وجود دارد كه از کالاها  ي موردنظر در تقاضا (فاکتور)  يك يا بيشتر نه همه موجود نباشد. دو راه وجود دارد. 1ـ تقاضا (فاکتور)  به مراجعه كننده (مشتری) برگردانده شود.

2ـ قسمت کالای  موردنظر با كل جمع نگردد و مشتری آن يك قلم کالا     يا بيشتر را به صورت آزاد تهيه كند يا قيمت کالاها  ي موجود آزاد محاسبه شود و مشتری کالاها  ي موردنظر را توسط قيمت تخفیف   تهيه كند كه در اين صورت نيازي به تقاضا (فاکتور)  نمي‌باشد.

شرح موجوديتهاي خارجي:

نام موجويت

كد موجوديت

شرح موجوديت

مشتری (مراجعه كننده)

1

شخصي كه مورد خطاب اصلي فروشگاه  مي‌باشد و نياز خود را وابسته به فروشگاه  مي‌داند.

ادارات شامل تخفیف 

2

طرف قرارداد با فروشگاه  و مشتریان براي ارائه خدمات بهتر از‌نظر مالي و سفارشی مي‌باشند.

معاونت سفارشی وزارت مربوطه

3

نظارت بر عملكرد فروشگاه درخصوص خدمت‌رساني و دادن امتيازات سفارشی براي خريد يا ساخت کالاها  ي جديد.

شركت‌هاي سفارشی

4

تأمين كننده نياز سفارشی و مواد اوليه سفارشی براي فروشگاه   

اداره ماليات

5

دريافت عوارض دولتي از فروشگاه

 


شرح پردازه‌هاي جزئي

نام پردازه

كد پردازه

شرح پردازه

تقاضا (فاکتور) ‌خوان

1ABC

دريافت تقاضا (فاکتور)  ـ بررسي موجود بودن کالا     قيمت‌گذاري براساس تخفیف   يا آزاد

تقاضا (فاکتور) خوان  

2ABC

دريافت تقاضا (فاکتور)  و بررسي موجود بودن کالا     ـ جمع‌آوري کالا     و در اختيار گذاشتن به متصدی فروش  فروشگاه

انبار کالا     

3AB

بررسي موجود بودن کالا     ـ انتقال به قفسه و دريافت کالاها  ي جديد

صندوق‌دار

4AB

دريافت وجه از مشتری و دادن رسيد ـ محاسبه قيمتهاي کالا     ورودي و خروجي به صورت روزانه

متصدی فروش  فروشگاه

5A

تحويل کالا     و نحوه مصرف آن به مشتری

مدير فروشگاه

6ABCD

دريافت گزارشات روزانه از انبار ـ تقاضا (فاکتور) خوان  ـ صندوق کالا     متصدی فروش  فروشگاه ـ جمع‌بندي برگه‌هاي مربوط به فروشگاه ـ سفارش خريد کالای  جديد ـ پرداخت حقوق كاركنان ـ مطابقت صندوق و کالاها   ـ پرداخت عوارض

 


شرح پردازه‌هاي جزئي

نام پردازه: تقاضا (فاکتور)  خوان

كد پردازه: 1ABC

ورودي: دريافت تقاضا (فاکتور)  از مشتری ـ خبر موجود بودن کالا     ـ خبر موجود نبودن کالا     ـ رسيد دريافت قبض

شرط ورودي: مراجعه مشتری ـ وجود کالا     در انبار يا قفسه و يا نبودن آن ـ پرداخت وجه توسط مشتری به صندوق

خروجي: درخواست بررسي وجود کالا     ـ انتقال درخواست(رسید) قيمت گذاري شده به تقاضا (فاکتور) خوان  ـ قبض قيمت کالا     ـ تقاضا (فاکتور)  به مشتری برگردانده مي‌شود.

شرط خروجي: وجود تقاضا (فاکتور)  ـ بودن اقلام سفارشی در فروشگاه ـ تخفیف   بودن يا آزاد ـ نبودن کالا     در فروشگاه

شرح پردازه:

مشتری تقاضا (فاکتور)  را به تقاضا (فاکتور) ‌خوان تحويل مي‌دهد ـ تقاضا (فاکتور) ‌خوان براي بررسي وجود کالا     درخواست را به تقاضا (فاکتور) خوان  ارسال مي‌كند درصورت موجود بودن کالا    ، کالا     را قيمت‌گذاري كرده بر اساس تخفیف   يا آزاد قبض آن به مشتری تسليم مي‌شود ـ بعد از دريافت رسيد پرداخت از مشتری تقاضا (فاکتور)  به تقاضا (فاکتور) خوان  براي تهية کالا     ارسال مي‌شود. درصورت نبود کالا    ، تقاضا (فاکتور)  به مشتری برگشت داده مي‌شود.


شرح پردازه‌هاي جزئي

نام پردازه: تقاضا (فاکتور)  پيچ

كد پردازه: 2ABC

ورودي: دريافت بررسي وجود کالا     ـ دريافت تقاضا (فاکتور)  قيمت‌گذاري شده دريافت خبر بودن يا نبودن کالا     از انبار ـ دريافت کالاها   از انبار

شرط ورودي: درخواست توسط تقاضا (فاکتور) ‌خوان ـ ارسال تقاضا (فاکتور)  قيمت‌گذاري شده بودن يا نبودن کالا     در انبار ـ بودن کالا     در انبار

خروجي: درخواست بررسي بودن يا نبودن کالا     ـ نبود کالا     ارسال مي‌شود بودن کالا     تأييد مي‌شود ـ تقاضا (فاکتور)  به همراه کالا     تحويل مي‌شود، گزارش موجوديت قفسه به مدير فروشگاه

شرط خروجي: نبودن کالا     در قفسه ـ تأييد نشدن وجود کالا     ـ بودن کالا     و تأييد شود.

شرح پردازه: درخواست از تقاضا (فاکتور)  خوان تحويل گرفته مي‌شود وجود کالا     در قفسه بررسي مي‌شود در صورت نبودن درخواست به انبار ارسال مي‌شود. در صورت بودن کالا     به قفسه ارسال مي‌شود. خبر بودن کالا     به تقاضا (فاکتور)  پيچ داده مي‌شود. تقاضا (فاکتور)  قيمت‌گذاري شده دريافت و کالا     تهيه مي‌شود و به متصدی فروش  فروشگاه  ارسال مي‌شود.

 


شرح پردازه‌هاي جزئي

نام پردازه: انبار کالا     

كد پردازه: 3AB

ورودي: درخواست از قفسه براي وجود کالا     ـ دريافت كلي کالاها   از بازار

شرط ورودي: نبودن کالا در قفسه ـ دستور خريد کالا توسط‌مدير فروشگاه  ارسال شود.

خروجي: انتقال کالا   به قفسه ـ ارسال نبود کالا   در انبار ـ گزارش موجوديت‌هاي انبار.

شرط خروجي: بودن کالا     در انبار ـ عملكرد انباردار و ثبت ورودي‌ها و خروجي‌هاي انبار.

شرح پردازه:

بررسي بودن کالا     و ارسال آن به قفسه ـ ليست نيازهاي سفارشی كه به مدير فروشگاه  ارائه مي‌شود. دريافت دستور و خريد کالاها   از بازار و شركتهاي سفارشی.

 


شرح پردازه‌هاي جزئي

نام پردازه: صندوق

كد پردازه: 4AB

ورودي: قبض قيمت کالا     ـ وجه دريافتي از مشتری

شرط ورودي: وجود قبض توسط مشتری و پرداخت مبلغ آن

خروجي: رسيد قبض دريافتي به مشتری و تقاضا (فاکتور) ‌خوان ـ ارائه گزارش مالي روزانه به مدير فروشگاه

شرط خروجي: دريافت وجه از مشتري ـ تطابق قبضها و وجه صندوق

شرح پردازه:

قبض قيمت کالا     را از مشتری دريافت مي‌كند بعد از پرداخت توسط مشتری رسيد آن را صادر نموده ـ موجودي صندوق و رسيد و قبضهاي صادر شده ـ محاسبه قيمت کالاها  ي خريداري شده از شركت‌هاي سفارشی


شرح پردازه‌هاي جزئي

نام پردازه: متصدی فروش  کالا   

كد پردازه: 5A

ورودي: تقاضا (فاکتور)  و کالاها  ي تهيه شده

شرط ورودي: بودن کالا     در فروشگاه

خروجي: تحويل کالا     و تقاضا (فاکتور)  استفاده از آن به مشتری

شرط خروجي: وجود مشتری

شرح پردازه: تقاضا (فاکتور)  را به همراه کالاها   تحويل مي‌گيرد نحوه مصرف آن را توضيح و به مشتری تحويل مي‌دهد.

 


شرح پردازه‌هاي جزئي

 نام پردازه: مدير فروشگاه

كد پردازه: 6ABCD

ورودي: گزارشات انبار‌دار ـ صندوق‌دار ـ تقاضا (فاکتور) خوان  ـ متصدی فروش  فروشگاه

شرط ورودي: موجوديت انبار از کالاها   و خريد کالا     ـ موجوديت صندوق و تطابق دريافتي و پرداختي‌ها ـ ليست اقلام سفارشی موردنياز قفسه برگه‌هاي مخصوص فروشگاه كه از دفترچه جدا مي‌شود.

خروجي: ارسال برگه‌هاي فروشگاه به تخفیف   ـ پرداخت عوارض ماليات ـ گزارشات كلي فروشگاه و نحوه عملكرد به وزارت‌ ـ پرداخت حقوق كاركنان ـ سفارش خريد به شركتهاي سفارشی.

شرط خروجي: وجود برگه‌هاي فروشگاه ـ محاسبه ماليات فروشگاه نياز به خريد کالا     و گرفتن مجوزهاي لازم براي خريد يا ساخت کالا     از وزارت‌ ـ عملكرد ماهانه كاركنان ـ نياز به کالا     و مواد اوليه.

شرح پردازه:

با جمع‌بندي گزارشات دريافتي از كارمندان هر بخش تصميمات لازم جهت اداره فروشگاه اتخاذ مي‌شود.

 


شرح خطوط داده DFD

به

نام خط

برچسب

توضيحات

B

بررسي

1

موجود بودن داور

B

انتقال

2

تقاضا (فاکتور)  قيمت‌گذاري شده

B

انتقال

3

قبض قيمت کالا   

مشتری

انتقال

4

تقاضا (فاکتور)  مشتری

C

بررسي

1

موجود بودن کالا   

A

جواب

2

وجود کالا     نفي مي‌شود

A

جواب

3

وجود کالا     تأييد مي‌شود

E

انتقال

4

تقاضا (فاکتور)  به همراه کالاها 

F

گزارش

5

کالاها  ي موجود و مورد نياز

B

انتقال

1

کالاها   به قفسه

B

جواب

2

وجود کالا     نفي مي‌شود

F

گزارش

3

موجوديت‌ها، ورودي و خروجي

A

انتقال

1

رسيد دريافت قبض

F

گزارش

2

تطابق مالي روزانه و ماهانه

مشتری

انتقال

3

رسيد قبض

مشتری

انتقال

1

کالا     و نحوه استفاده از آن

M

انتقال

2

برگه کالا   

ABC

DE

انتقال

1

حقوق كاركنان و شيفت كاري

 


زمان بندي پروژه

شرح وظيفه يا فعاليت

تعداد افراد

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

تعداد ساعت

تقاضا (فاکتور)  را دريافت مي‌كند ـ موجود بودن کالا     را از تقاضا (فاکتور)  سوال مي‌كند ـ کالا    ‌را قيمت‌گذاري مي‌كند

 

3

نفر اول: صبح روز اول

نفر دوم ـ شب روز اول

نفر سوم: صبح روز دوم

شب روز اول

صبح روز دوم

شب روز دوم

 

12 ساعت

تقاضا (فاکتور)  را دريافت مي‌كند ـ

کالا     را تهيه مي‌كند ـ موجود بودن کالا     از انبار سوال مي‌شود

 

3

نفر اول: صبح روز اول

نفر دوم: شب روز اول

نفر سوم: صبح روز دوم

شب روز اول

صبح روز دوم

شب روز دوم

 

12 ساعت

بررسي وجود کالا     ـ انتقال

کالا     به قفسه ـ ارائه گزارش

ليست مورد‌نياز انبار به مدير

 

2

نفر اول: صبح روز اول

نفر دوم: عصر روز اول

عصر روز اول

بامداد روز دوم

 

10 ساعت

دريافت وجه از مشتری ـ

محاسبه امور مالي

2

نفر اول: صبح روز اول

نفر دوم: عصر روز اول

عصر روز اول

بامداد روز دوم

10 ساعت

تحويل کالا     نحوه مصرف آن

3

نفر اول: صبح روز اول

نفر دوم: شب روز اول

نفر سوم: صبح روز دوم

شب روز اول

صبح روز اول

شب روز سوم

 

12 ساعت

مديريت امور داخلي و خارجي فروشگاه

1

صبح

شب

14 ساعت

 


شرح خطوط جريان

از / به

نام جريان داده

شرح فيلدهاي خط جريان

مشتری ـ تقاضا (فاکتور)  خواندن

بررسي

مشتری تقاضا (فاکتور)  را به تقاضا (فاکتور) ‌خوان مي‌دهد تا موجود بودن کالا     و قيمت کالا     مشخص شود

تقاضا (فاکتور) ‌ خواندن ـ قفسه فروشگاه

بررسي

بررسي مي‌شود کالاها   داخل قفسه قرار دارد يا خير

انبار کالا     ـ مشتری

پاسخ

موجود بودن کالا     نفي مي‌شود

قفسه فروشگاه ـ تخفیف   

انتقال

تقاضا (فاکتور)  براي تأييد تخفیف   بودن ارسال مي‌شود

قفسه فروشگاه ـ متصدي قفسه

انتقال

کالاها   توسط متصدي تهيه مي‌شود

تخفیف   ـ قيمت آزاد

انتقال

تقاضا (فاکتور) ‌مشمول تخفیف   نبوده آزاد محاسبه مي‌شود

قيمت آزاد به مشتری

انتقال

مشتری از تهيه کالا     منصرف مي‌شود 

تخفیف   ـ قيمت‌گذاري

انتقال

قيمت نهايي مشخص مي‌شود

قيمت‌گذاري ـ صندوق

ارسال

قبض مبلغ کالا     به صندوق داده مي‌شود

صندوق مشتری

انتقال

مشتری مبلغ را پرداخت مي‌كند و رسيد دريافت مي‌كند

صندوق ـ قيمت‌گذاري

ارسال

صدور مجوز براي تحويل کالا     داده مي‌شود

متصدي قفسه ـ

متصدی فروش  فروشگاه

انتقال

کالاها   و تقاضا (فاکتور)  به متصدی فروش  فروشگاه تحويل مي‌شود

متصدی فروش  فروشگاه ـ مشتری

انتقال

کالاها   و‌نحوه مصرف آن‌به‌مشتری داده مي‌شود

متصدی فروش  فروشگاه ـ بايگاني

ارسال

برگه مربوط به فروشگاه در صورت تخفیف   بودن بايگاني مي‌شود