شرکت طراحي سايت بهپردازان

كليه حقوق اين سايت مربوط به شرکت نرم افزاري بهپردازان - شركت طراحي سايت بهپردازان مي باشد

شرکت طراحي سايت بهپردازان طراحي سايت حرفه اي شما

شرکت طراحي سايت بهپردازان ارائه خدمات هاستينگ

شرکت نرم افزاري بهپردازان توليد نرم افزار سفارشي
تجزيه و تحليل آژانس هواپیمایی

مقدمه :

در این سند سعی بر آن است که از  نیازمندی های غیر عملکردی سیستم مانند کارایی، قابلیت استفاده، امنیت، قابلیت اطمینان، پشتیبانی، نگهداری و حقوق استفاده و انتشار سامانه و آموزش و راهنمایی اشاره کرد.

در زیر ابتدا به خلاصه ای از اعمال یاد شده می پردردازیم و پس آن به شرح سیستم دست خواهیم یافت .

نام سیستم :  آژانس هواپيمايي .

سیستم جاری:

سیستم آژانس هواپيمايي به روش سنتی می باشد که در دفتر ثبت اطلاعات ، اطلاعات رزروها و فروش تورهاي مورد نیاز به همراه ثبت کارکردهای آژانس هواپيمايي و اطلاعات ورود و خروج پرسنل ، و ثبت خدمات آژانس .

در نهایت بررسی جزء به جزء سیستم نظیر اطلاعات :

·        گزارش کارکرد پرسنل .

·        گزارش میزان فروش .

کارمندان بخش حسابداری هم به امور پرسنلی و ثبت و مشخص نمودن در آمد آژانس رسیدگی می نمایند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شمای منطقی سیستم

تجزيه وتحليل آژانس هواپیمایی

 

 

 

 

 

تجزيه وتحليل آژانس هواپیمایی

 

 

 

تجزيه وتحليل آژانس هواپیمایی

 

تجزيه وتحليل آژانس هواپیمایی

 

 

 

 

 

 

 

 

سند نمودار کلاس :

این سند شمای کلی سیستم و موجودیت های سیستم و ارتباط مابین موجودیت های سیستم را بطور کاملا مدل سازی شده بیان می سازد .

در این سند شرح موجودیت ها و صفا انها و ارتباط بین انها و همچنین عملکرد جزئی هر موجودیت شرح داده شده است .

 

تجزيه وتحليل آژانس هواپیمایی

 

 

 

 

تجزيه وتحليل آژانس هواپیمایی

 

تجزيه وتحليل آژانس هواپیمایی

 

 

سند ترتیبی :

سند بررسی ترتیب عملکرد هر یک از موارد کاربری .

شاخصه : مشخص شدن جزء به جزء و ترتیبی هر یک از موارد کاربری و نحوه انجام و تکمیل شدن هر مورد .

·        مشتری :

ثبت مشخصات :

تجزيه وتحليل آژانس هواپیمایی

 

 

 

 

 

انتخاب درخواست :

تجزيه وتحليل آژانس هواپیمایی

 

 

 

 

 

 

درخواست خدمات :

تجزيه وتحليل آژانس هواپیمایی

·        مدیر سیستم :

گزارش گیری :

 

 

ثبت مشخصات پرسنل :

 

ثبت خدمات آژانس :

 

ورود به سیستم :

 

تغییر رمز عبور :

 

خروج از سیستم :

·        کارمند آژانس :

ثبت مشخصات مشتری :

 

 

ثبت درخواستهای مشتریان :

 

 

 

 

فرم ثبت خدمات :

فرم ثبت اطلاعات کشورها :

 

 

ورود اطلاعات شهر ها :

ورود اطلاعات هتل ها :

ورود اطلاعات پرواز :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورود اطلاعات تور

 

 

ورود به سیستم :

کارمند آژانس :

 

سند نمودار فعالیت :

اسنادی مبتنی بر نحوه پیشرفت و روند اجرایی موارد کاربری سیستم می باشد .

اسنادی که سیستم را از نظر شناسایی از سوی کارشناسانی که با سیستم آشنایی کامل ندارند ، آسان می سازد .

به نمایش فعالیت تک تک موارد کاربری می پردازیم .

موارد کاربری اکتور مشتری :

انتخاب درخواست :

 

 

 

 

 

ثبت مشخصات :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت خدمات :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موارد کاربری اکتور مدیر آژانس :

تعریف خدمات :

 

 

 

ثبت مشخصات پرسنل :

 

 

 

 

 

 

گزارش گیری :

 

 

 

 

 

ورود به بخش مدیریت :

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییر رمز عبور :

 

 

 

 

 

 

خروج از سیستم :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش کاربران سیستم :

ثبت اطلاعات مشتری :

 

 

 

 

 

 

 

ثبت درخواست مشتریان :

 

 

 

 

ثبت خدمات :

 

 

 

 

 

 

ثبت اطلاعات کشورها :

 

 

 

 

 

 

ثبت اطلاعات شهر ها :

 

 

 

 

 

 

ثبت اطلاعات هتل ها :

 

 

 

 

ثبت اطلاعات پرواز :

 

 

 

 

ورود به سیستم :

 

ثبت اطلاعات تور :

 

 

ورود به بخش کاربران سیستم :

 

 

 

 

 

 

 

 

خروج از سیستم :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییر رمز عبور :