موضوع مقاله :

وب سایت های کوچک mini sites فقط دارای یک صفحهء اصلی می باشند

چکیده :

وب سایت های کوچک mini sites فقط دارای یک صفحهء اصلی می باشند


شرح : بله درست است، فقط یک صفحه! هنگامی که به یک وب سایت کوچک و در صفحهء اصلی می روید، در واقع به کل وب سایت رفته اید. متوجه خواهید شد که چرا نام چنین وب سایت هایی mini"" می باشد. این front page ها اغلب حاوی پیام اصلی کل وب سایت می باشند.