كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : وب سايت هاي کوچک mini sites فقط داراي يک صفحهء اصلي مي باشند :

شرح : بله درست است، فقط يک صفحه! هنگامي که به يک وب سايت کوچک و در صفحهء اصلي مي رويد، در واقع به کل وب سايت رفته ايد. متوجه خواهيد شد که چرا نام چنين وب سايت هايي mini"" مي باشد. اين front page ها اغلب حاوي پيام اصلي کل وب سايت مي باشند.