موضوع مقاله :

سایت های استاتیک

چکیده :

سایت های استاتیک


شرح : xبه طور کلی در مبحث طراحی سایت دو نوع سایت داریم:
1- سایت های استاتیک یا ثابت
2- سایت های داینامیک یا پویا