كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : سايت هاي استاتيک :

شرح : xبه طور کلي در مبحث طراحي سايت دو نوع سايت داريم:
1- سايت هاي استاتيک يا ثابت
2- سايت هاي دايناميک يا پويا