چرا بهینه سازی سایت؟

چکیده :

چرا بهینه سازی سایت؟تصور کنید بین یک جمعیت هزار نفری ایستاده اید و در این بین شخصی در جستجوی شماست. چطور شما را پیدا خواهد کرد؟ در این جمعیت، افراد با هم ادغام می شوند.

ولی فرض کنید سیستمی وجود دارد که گروه های مختلف مردم را، از هم جدا می کند. شاید اگر یک زن باشید لباس قرمز و اگر مرد باشید لباس آبی بپوشید. در این صورت کسی که دنبال شماست باید نیمی از جمعیت را بگردد.

می توان دسته های افراد قابل جستجو را با افزایش تشخیص دهنده ها، محدودتر کرد و این کار را آن قدر ادامه داد که یک گروه کوچک مناسب که قابلیت اجرای جستجو را دارد، ایجاد شده و فرد مورد نظر به راحتی پیدا شود.

وب سایت شما هم، شبیه همان شخص داخل جمعیت است، بنابراین همین موضوع دلیل نیاز شما به سئو می باشد.