موضوع مقاله :

Table در بانک اطلاعاتی چیست؟

چکیده :

Table در بانک اطلاعاتی چیست؟


شرح :

داده ها در دیتابیس داخل table ها ذخیره میشوند. هر دیتابیس میتواند شامل چندین table باشد. هر جدول از تعدادی سطر و ستون تشکیل شده است.
برای تمام ستون ها در دیتابیس بسته به نوع کارکرد آن میتوانید نوع مورد نظر خود را تعریف کنید، مقدارهایی که درون هر فیلد ذخیره میشود می بایست با نوع انتخابی فیلد مطابقت داشته باشد.
جدول یک مجموعه ای است از اطلاعات ثبت شده مرتبط و وابسته به هم که از ستون ها و ردیف ها تشکیل شده است. جداول مهمترین عناصر سیستم های پایگاه داده هستند، که برای ذخیره و نگهداری سازمان یافته اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند.