موضوع مقاله :

Patch چیست؟

چکیده :

Patch چیست؟


شرح : تولید کنندگان نرم افزار پس از آگاهی از وجود نقاط آسیب پذیر در محصولات خود، با ارائه Patchهای لازم اقدام به برطرف نمودن مسئله و حل مشکل ایجاد شده، می نمایند. تمامی کاربران کامپیوتر می‌بایست از نصب آخرین Patchهای ارائه شده مرتبط با محصولات نرم افزاری که بر روی سیستم خود استفاده می‌نمایند، مطئمن گردند. اعتقاد عملی به سیاست فوق، ضریب حفاظتی و امنیتی سیستم شما را افزایش خواهد داد.
همانند وصله‌های یک لباس که باعث بهبود سوراخ‌ها و روزنه‌های موجود می‌گردد، وصله‌های نرم افزاری باعث بهبود سوراخ‌ها و حفره‌های موجود در برنامه‌های نرم افزاری می‌گردند. Patchها، یک مشکل خاص و یا نقطه آسیب پذیر در یک نرم افزار را برطرف می‌نمایند. در برخی موارد تولید کنندگان نرم افزار در مقابل ارائه یک patch، اقدام به ارائه یک نسخه جدید از نرم افزارهای خود می‌نمایند (ارتقاء نرم افزار). تولید کنندگان نرم افزار ممکن است به نسخه جدید ارتقاء یافته به عنوان یک patch مراجعه نمایند.