كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : محتواي يک طرح پيشنهادي شامل چه مواردي است؟ :

شرح : شرح ضرورت- تشريح ضرورت انجام پروژه و تاثيرات آنü در کسب و کار
 تشريح پروژه- تشريح چگونگي اجرا و ارزيابي پروژه
 اطلاعاتي در مورد سازمان
 برنامه زماني پروژه
 بودجه
 نتايج پروژه